Jakie prawa przysługują cudzoziemcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Teraźniejszy trend przesiedleńczy obywateli różnych przynależności państwowych pomiędzy krajami, choćby w celach zarobkowych powoduje, że w Polsce jest coraz więcej cudzoziemców. Podczas swojego pobytu w Polce, większość składa do krajowych instytucji publicznych podania o azyl. Podania o osiedlenie się czy podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Obcokrajowcy stacjonujący w Polsce przynajmniej jeden raz w życiu, muszą zetknąć się z urzędami, które rozstrzygają o ich fundamentalnych istotnych dla życia sprawach. Zagadnienia rozwiązywane przez urzędników dotyczą legalnego przebywania . Dotyczą także kwestii meldunkowych, kwestii podejmowania pracy, spraw korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że obcokrajowcy, przed instytucjami publicznymi mają właściwe przywileje, które w znacznym stopniu powielają się z przywilejami właściwymi polakom.

Pomimo tego z uwagi na brak informacji w tym temacie, jak również z braku umiejętności czy wręcz bardzo słabą znajomość języka polskiego oraz ze względu na ogólną niepewność cudzoziemców co do własnej funkcji w polskim społeczeństwie, nie domagają się oni poszanowania własnych praw. Jednym z podstawowych praw przysługujących cudzoziemcom w komunikacji z organami administracji publicznej jest uprawnienie do informacji. Prawo do informacji jest interpretowane bardzo szeroko. Przywilej do informacji polega na obowiązku organów do informowania obcokrajowców o przebiegu sprawy sądowej. Przywilej zapewnia możliwość wglądu się z aktami sprawy. Organy publiczne, mają obowiązek powiadamiania o należnych sposobach odwoławczych od decyzji, wydawanych w trakcie trwania procedury administracyjnej. Prawo do informacji to także prawo dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu wniosku o wystawienie wizy przez przedstawiciela konsulatu, cudzoziemcy muszą mieć świadomość, że takie podanie może być sporządzone w języku ojczystym wnioskodawcy. Natomiast akta sprawy służące za potwierdzenie w prowadzonym postępowaniu o wydanie wizy przez pracownika konsulatu, powinny być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Zainteresowały Cię poniższe treści? Szalenie nas to cieszy i jednocześnie zapraszamy Cię do serwisu autora (http://www.secretclient.com/) po kolejną porcję detali.

Uwierzytelnianie pism może być przygotowane przez certyfikowane agendy tłumaczeń. Oznacza to, że w takim przypadku uwierzytelnienie dokumentów – potwierdzeń w sprawie jest po stronie cudzoziemca. Na terytorium kraju, cudzoziemcom przysługuje prawo ochrony. Mogą oni starać się o azyl. W toku prowadzonej sprawy o azyl, obcokrajowcom nieodzowny jest tłumacz przysięgły, który musi przetłumaczyć na język polski, podania napisane w języku obcym. Dopiero w czasie postępowania organ prowadzący, musi zagwarantować nieodpłatną pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Sprawdź więcej: Nowkom.

Również postanowienie, wynik postępowania w sprawie, niezbędne komunikaty o sposobie i terminie złożenia odwołania, muszą być przekazane wnioskodawcy w języku dla niego zrozumiałym oraz na piśmie. Nieodpłatny dostęp do tłumacza przysięgłego przysługuje również cudzoziemcowi, w sytuacji gdy ten zawiadamia o fakcie urodzenia dziecka lub melduje o zgonie a nie potrafi nawiązać porozumienia z pracownikiem urzędu stanu cywilnego ani mową, ani pisemnie.